چهار روش معمول تصفیه آب

بسته به کیفیت آب سطحی ، تعدادی از گزینه های تصفیه را میتوان مورد استفاده قرار داد . 4 روش معمول تصفیه آب سطحی عبارتند از :
تصفیه متداول آب
فیلتراسیون مستقیم و در خط
میکروفیلتراسیون مستقیم
اسمز معکوس
تصفیه متداول آب
تصفیه متداول آب برای آب های سطحی با کدورت بالا (>20 NTU) ، رنگ بالا (>20 c.u. ) ، یا TOC بالا (>4 mg / L ) استفاده میشود . فرایند تصفیه متداول آب شامل انعقاد ، لخته سازی ، ته نشینی ، فیلتراسیون با محیط گرانولی و گند زدایی است . معمولا واحد های تصفیه متداول آب قابلیت انعطاف بالایی در بهره برداری و پایداری هیدرولیکی دارد و تا حدی توجه کمتر اپراتور را نسبت به انواع دیگر لازم دارد . دیگر ملاحظات مورد نیاز هنگام انتخاب فرایند تصفیه متداول شامل : زمین در دسترس است ، چرا که معمولا میزان بارگذاری سطحی در این فرآیند پایین است ، در نتیجه این فرآیند نیاز به سطح وسیعی از زمین دارد .
تصفیه آب به روش فیلتراسیون مستقیم و در خط
تصفیه آب به روش فیلتراسیون مستقیم و در خط معمولا برای اب های سطحی با کدورت پایین (< 15 NTU ) رنگ متوسط تا کم (< 20c.u. ) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده میشود . فرآیند تصفیه آب فیلتراسیون مستقیم شامل اخسلاط سریع , لخته سازی , فیلتراسیون با محیط گرانولی و گندزدایی است . فیلترهای تک بستری عمیق و دانه درشت ( یا فیلتر های دو بستری که شامل یک لایه عمیق از انتراسیت بر روی لایه کم عمق شن دانه درشت می باشند ) معمولا در تصفیه خانه هایی با سیستم فیلتراسیون مستقیم به کار گرفته میشود . این فیلترهای تصفیه آب به عنوان یک فیلتر عمیق دانه درشت میتوانند مواد جامد معلق را بیشتر از فیلتر های تصفیه آب متداول در خود ذخیره نمایند . انعقاد و لخته سازی فرآیندهای بسیار مهمی هستند و میبایست قادر به تشکیل فلوک های محکم و کوچک باشند ، چراکه فلوک های بزرگ به سرعت فیلترهای تصفیه آب را مسدود خواهد کرد ، این امر کاهش زمان کار صافی در پی خواهد داشت .
فرآیند تصفیه آب فیلتراسیون در خط مشابه فیلتراسیون مستقیم است ، باستثنای اینکه در این روش تصفیه آب لخته سازی از روند تصفیه حذف میشود ، به این معنی که لخته سازی در ساختار انتقال آب بین فرآیند انعقاد و فیلترها و بیشتر به جای حوضچه لخته سازی در بستر فیلتر تصفیه رخ میدهد . فرآیند فیلتراسیون در خط برای تصفیه آب های سطحی با کیفیت عالی ، کدورت خیلی پایین (< 5 NTU ) رنگ کم (<10 c.u. ) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده میشود . طراحی فیلتر و انعقاد برای فرآیند تصفیه آب فیلتراسیون در خط مشابه فیلتراسیون مستقیم است .
تصفیه آب به روش میکروفیلتراسیون
فرآیند تصفیه به روش میکروفیلتراسیون شامل یک سیستم آشغالگیری ، عشاهای میکروفیلتراسیونی و گندزدایی است . سیستم آشغالگیری در تصفیه آب شامل فیلترهای فشنگی یا ریز صافی ها و در صورت لزوم شامل آشغالگیری درشت در منبع آب خام است . معمولا فرآیند میکروفیلتراسیون برای تصفیه آب سطحی خوب با کیفیت خوب با کدورت پایین (< 10 NTU ) رنگ متوسط تا کم (< 10 c.u.) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده میشود . غشاهای تصفیه آب میکرو فیلتراسیونی در شکل های مختلفی ساخته و بر روی هم چیده میشوند و به صورت اتوماتیک راهبری شوند . ساخت تصفیه خانه های میکروفیلتراسیونی برای جمعیت های کوچک بسیار مناسب بوده و ناگزیر برای تصفیه خانه های مناطق دور دست در نظر گرفته میشود .
تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO
فرآیند تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO شامل سیستم آشغالگیری ، غشاهای اسمز معکوس ، و گندزدایی میباشد . معمولا آشغالگیری شامل فیلترهای تصفیه آب فشنگی و ریز صافی ها بعد از غشاهای میکروفیلتراسیونی و در صورت لزوم شامل آشغالگیری درشت در منبع آب خام است . تصفیه آب با روش اسمز معکوس در حجم ها و سطوح بالا جهت تصفیه آب های شور و یا حذف آلاینده های آلی طبیعی و رنگ استفاده میشود و در سطوح پایین جهت مصارف خانگی نیز از پرکاربرد ترین روش های تصفیه میباشد . تصفیه آب های خانگی با روش اسمز معکوس توان حذف املاحی مضری از قبیل نیتریت و نیترات را دارد که نتیجه ی آن آبی مناسب جهت آشامیدن میباشد . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ