چهار روش معمول تصفیه آب

بسته به کيفيت آب سطحي ، تعدادي از گزينه هاي تصفيه را ميتوان مورد استفاده قرار داد . 4 روش معمول تصفيه آب سطحي عبارتند از :
تصفيه متداول آب
فيلتراسيون مستقيم و در خط
ميکروفيلتراسيون مستقيم
اسمز معکوس
تصفيه متداول آب
تصفيه متداول آب براي آب هاي سطحي با کدورت بالا (>20 NTU) ، رنگ بالا (>20 c.u. ) ، يا TOC بالا (>4 mg / L ) استفاده ميشود . فرايند تصفيه متداول آب شامل انعقاد ، لخته سازي ، ته نشيني ، فيلتراسيون با محيط گرانولي و گند زدايي است . معمولا واحد هاي تصفيه متداول آب قابليت انعطاف بالايي در بهره برداري و پايداري هيدروليکي دارد و تا حدي توجه کمتر اپراتور را نسبت به انواع ديگر لازم دارد . ديگر ملاحظات مورد نياز هنگام انتخاب فرايند تصفيه متداول شامل : زمين در دسترس است ، چرا که معمولا ميزان بارگذاري سطحي در اين فرآيند پايين است ، در نتيجه اين فرآيند نياز به سطح وسيعي از زمين دارد .
تصفيه آب به روش فيلتراسيون مستقيم و در خط
تصفيه آب به روش فيلتراسيون مستقيم و در خط معمولا براي اب هاي سطحي با کدورت پايين (< 15 NTU ) رنگ متوسط تا کم (< 20c.u. ) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده ميشود . فرآيند تصفيه آب فيلتراسيون مستقيم شامل اخسلاط سريع , لخته سازي , فيلتراسيون با محيط گرانولي و گندزدايي است . فيلترهاي تک بستري عميق و دانه درشت ( يا فيلتر هاي دو بستري که شامل يک لايه عميق از انتراسيت بر روي لايه کم عمق شن دانه درشت مي باشند ) معمولا در تصفيه خانه هايي با سيستم فيلتراسيون مستقيم به کار گرفته ميشود . اين فيلترهاي تصفيه آب به عنوان يک فيلتر عميق دانه درشت ميتوانند مواد جامد معلق را بيشتر از فيلتر هاي تصفيه آب متداول در خود ذخيره نمايند . انعقاد و لخته سازي فرآيندهاي بسيار مهمي هستند و ميبايست قادر به تشکيل فلوک هاي محکم و کوچک باشند ، چراکه فلوک هاي بزرگ به سرعت فيلترهاي تصفيه آب را مسدود خواهد کرد ، اين امر کاهش زمان کار صافي در پي خواهد داشت .
فرآيند تصفيه آب فيلتراسيون در خط مشابه فيلتراسيون مستقيم است ، باستثناي اينکه در اين روش تصفيه آب لخته سازي از روند تصفيه حذف ميشود ، به اين معني که لخته سازي در ساختار انتقال آب بين فرآيند انعقاد و فيلترها و بيشتر به جاي حوضچه لخته سازي در بستر فيلتر تصفيه رخ ميدهد . فرآيند فيلتراسيون در خط براي تصفيه آب هاي سطحي با کيفيت عالي ، کدورت خيلي پايين (< 5 NTU ) رنگ کم (<10 c.u. ) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده ميشود . طراحي فيلتر و انعقاد براي فرآيند تصفيه آب فيلتراسيون در خط مشابه فيلتراسيون مستقيم است .
تصفيه آب به روش ميکروفيلتراسيون
فرآيند تصفيه به روش ميکروفيلتراسيون شامل يک سيستم آشغالگيري ، عشاهاي ميکروفيلتراسيوني و گندزدايي است . سيستم آشغالگيري در تصفيه آب شامل فيلترهاي فشنگي يا ريز صافي ها و در صورت لزوم شامل آشغالگيري درشت در منبع آب خام است . معمولا فرآيند ميکروفيلتراسيون براي تصفيه آب سطحي خوب با کيفيت خوب با کدورت پايين (< 10 NTU ) رنگ متوسط تا کم (< 10 c.u.) و TOC کم (< 4mg/l) استفاده ميشود . غشاهاي تصفيه آب ميکرو فيلتراسيوني در شکل هاي مختلفي ساخته و بر روي هم چيده ميشوند و به صورت اتوماتيک راهبري شوند . ساخت تصفيه خانه هاي ميکروفيلتراسيوني براي جمعيت هاي کوچک بسيار مناسب بوده و ناگزير براي تصفيه خانه هاي مناطق دور دست در نظر گرفته ميشود .
تصفيه آب به روش اسمز معکوس RO
فرآيند تصفيه آب به روش اسمز معکوس RO شامل سيستم آشغالگيري ، غشاهاي اسمز معکوس ، و گندزدايي ميباشد . معمولا آشغالگيري شامل فيلترهاي تصفيه آب فشنگي و ريز صافي ها بعد از غشاهاي ميکروفيلتراسيوني و در صورت لزوم شامل آشغالگيري درشت در منبع آب خام است . تصفيه آب با روش اسمز معکوس در حجم ها و سطوح بالا جهت تصفيه آب هاي شور و يا حذف آلاينده هاي آلي طبيعي و رنگ استفاده ميشود و در سطوح پايين جهت مصارف خانگي نيز از پرکاربرد ترين روش هاي تصفيه ميباشد . تصفيه آب هاي خانگي با روش اسمز معکوس توان حذف املاحي مضري از قبيل نيتريت و نيترات را دارد که نتيجه ي آن آبي مناسب جهت آشاميدن ميباشد .