کاربرد منعقد کننده-ها در تصفیه آب

ذرات مشکل ساز در آب بایستی از آب حذف شوند ، معمولا دارای بار الکتریکی منفی بوده و مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه آب معمولا دارای بار الکتریکی مثبت هستند که بار منفی ذرات معلق در آب را خنثی نموده و رسوب می دهند. تعداد یون های مثبت بعضی از منعقد کننده ها بیشتر از انواه دیگر است . منعقد کننده ها حاوی یون های سه ظرفیتی مانند آلومینیوم و آهن 50 تا 60 مرتبه از منعقد ککننده ها با یون های دو ظرفیتیو 700 تا 1000 برابر ار منعقد کننده های با یون هاییک ظرفیتی موثر تر است

انواع منعقد کننده ها
آلوم یا بعبارتی هیدروکسید آلومینیوم
نمک های آهن
سولفات آلومینوم
کلرید فریک
سولفات فریک
سولفات فرو
پلسمر های آلومنیوم
پلیمر های کاتیونیک
آلومینات سدیم
سیلیکات سدیم
همچنین بکارگیری از کمک منعقد ها در بهبود فرایند انعقاد و تشکیل درات محکم و بادوام تر و با قابلیت ته نشینی بیشتر در فرایند تصفیه آب خواهد شد و نیز جلوگیری از کاهش حرارت که عمل انعقاد را کند می نماید
سه گروه اصلی کمک منعقد کننده ها عبارنتد از:
سیلیس فعال
عوامل وزنی
پلی الکترولیت