نمک زدایی به روش اسمز معکوس تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب با کمک غشا یا ممبران عملا شامل سه روش است
اسمز معکوس
اولترافیلتراسیون
الکترودیالیز

در این روش های مربوطه به تصفیه آب ، تصفیه آب صنعتی (اسمز معکوس-آب شیرین کن) از نظر این که به اضافه نمودن مواد شیمیایی به آب نیست و از طرفی در این روش تصفیه حتی مواد مفید برای آب آشامیدنی حذف می گردد ، لذا بیشتر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و در مصارف شهری هنوز استفاده از این سیستم محدود است. این روش روش تصفیه آب به صورت فیزیکی می باشد
پدیده اسمزی در گیاه و حیوا بیش از 200 سال است که شناخته شده است .این پدیده عبارت است از عبور خود به خودی حلال از داخل غشای نیمه تراوایی مه دو محلول با علظت های مختلف ( یا یک محلول با حلال خالص آن) را از همدیگر جدا می کنند
انتقال حلال همیشه و به طور طبیعی از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ است . این پدیده آن قدر ادامه می یابد تا تعادل اسمزی بر قرار شود
نیروی محرکه این انتقال ، اختلاف پتانسیل ، شیمیایی پیل بین دو محلول که در اثر به تدریج آب خالص وارد مکن می شود و این کار تا زمانی انتقال می یابد که فشار محلول آب نمک تا حد مشخصی از فشار آب خالص بیشتر شود و پتانسیل دو طرف غشا برابر گردد ، این فشار به نام فشار اسمزی است و رابطه زیر بدست می آید :
P=C.R.T.Delta