نقش و اهمیت کاربرد ممبران ها در صنعت تصفیه آب

ممبرانها نقشی کلیدی را در تکنولوژی شیمیایی ایفا می نمایند. ویژگی مهم ممبران ها، توانایی آنها در کنترل نرخ نفوذ گونه های شیمیایی یا اجزا ء گازی یا مایع درون مخلوط هنگام عبور از ممبران می باشد. به منظور افزایش و بهبود عملکرد ممبرانها در فرآیندهایی چون تصفیه و جداسازی، شناخت کامل و دقیق انواع ممبرانها و همچنین طبق هبندیهای موجود لازم و ضروری می باشد؛ لذا در این تحقیق به بررسی انواع ممبرانها از لحاظ ساختار فیزیکی، اندازه حفره، جنس و مدول پرداخته
شده است. در ادامه نیز شیری نسازی آب به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای ممبرانها در صنعت تصفیه آب در کنار سایر کاربردها بررسی شده اس ت. در آخر نیز دورنما و چش ماندازی از آینده ممبرانها ترسیم گردیده است.

افزایش بی رویه جمعیت از مهمترین مشکلات فزاینده در قرن بیست و یکم می باشد، آمارها حاکی از آنست که جمعیت تا سال2150 با دو برابر افزایش، از مرز 5/11میلیارد نفر خواهد گذشت. چنین انفجار جمع یتی، بروز مسائلی از قبیل سوء تغذیه، قحطی، آلودگی، بیماریهای واگیردار، خشکسالی و بحرا ن ها را اجتناب ناپذیر خواهد نمود . در این میان آب نقش کلیدی را در نجات انسان بازی می کند ؛ لذا آبیاری، نمک زدایی یا شیرین کردن آب و فیلتراسیون آن مهمترین فن آوریهای هزاره سوم محسوب می گردند. سرامیک ها نیز با عنایت به فراوانی اکسیدها در طبیعت، در زمره مواد کلیدی و استراتژیک در این زمینه محسوب می شوند.
امروزه بسیاری از سیستم های تصفیه آب و تکنیکهای تصفیه، به طور وسیعی گسترش یافته اند تا قادر به تولید آب سالم باشند؛ اما این تکنیکهای مختلف تصفیه آب چگونه با یکدیگر مقایسه می شوند و کارایی هرکدام چیست؟


فرایند تصفیه و شیرین سازی آب
به منظور شناخت و بررسی رو ش های تصفیه آب، ابتدا لازم است آلودگی های موجود در آن را بشناسیم . به دلیل متنوع بودن انواع این آلودگ ی ها در اینجا فقط به ذکر مهمترین آنها پرداخته و از توضیح آنها صرف نظر می نمائیم. این آلودگی ها عبارتند از : مواد بیماریزای میکروبی ، آلودگیهای آلی فرار ، آلودگیهای آلی مصنوعی، تری هالومتان ها، رادیواکتیو ، سولفور، کلریدها، سرب و مس ، آنتیموان، فلوراید، نیترات، آرسنیک، پنبة نسوز ، عوامل سختی، گل آلودگی، رنگ.